Teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2=

Lietuvos Respublikos Konstitucija http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371081&p_query=&p_tr2=

Valstybinė švietimo 2013 - 2022 metų strategija https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/451_f91e8f0a036e87d0634760f97ba07225.pdf

Geros mokyklos koncepcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b707c8205d3111e69415b10fee72c487

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas