Įstaigos taryba

     Įstaigos taryba - aukščiausia savivaldos institucija. Taryba telkia įstaigos tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam Kauno sanatorinio lopšelio - darželio Pienė valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.
 
      Įstaigos tarybos sudėtis:
Pirmininkė - Ingrida Balickienė.
Sekretorė - Laura Siderevičienė.
Nariai: Dalia Bobinienė, Vaida Damidavičienė, Aida Gelažienė, Zina Gelūnienė, Kristina Krukonienė, Aušra Šutinienė, Joana Uzelman.