Įstaigos taryba

     Įstaigos taryba aukščiausia savivaldos institucija. Taryba telkia įstaigos tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam Kauno sanatorinio lopšelio-darželio Pienė valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.
 
      Įstaigos tarybos sudėtis:
      Pirmininkė Irena Mančienė.
      Sekretorė Aušra Šutinienė.
   Nariai: Ingrida Balickienė,  Dalia Bobinienė, Aida Gelažienė, Zina Gelūnienė, Leta Dubinskienė, Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, Rasa Sadauskienė.