Vaiko gerovės komisija

      Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Įstaigos Vaiko gerovės komisija sudaroma ir savo darbą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojančia suvestine redakcija), direktoriaus įsakymu patvirtintu Kauno sanatorinio lopšelio-darželio Pienė Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu.

 
 Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
      Komisijos pirmininkė direktorės pavaduotoja ugdymui Leta Dubinskienė.
      Sekretorė mokytoja Ingrida Balickienė.
       Nariai: 
       logopedė Aida Lukminienė, 
mokytoja Daiva Trečiokienė,
        mokytoja Aušra Šutinienė,
        visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Justina Kapočiūnienė,
        psichologė Alina Valiuškė.