Vaikų priėmimas

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vaikai į Kauno ikimokyklines įstaigas yra priimami centralizuotai. Priėmimas į įstaigą vyksta vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-682 patvirtintu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-656 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos pakeitimo“, 2018 m. gegužės 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 35-316 Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2018-2019 mokslo metais.

 

Norintiems pateikti prašymą priimti į Kauno sanatorinį lopšelį - darželį  „Pienė“, privaloma atsinešti:

1. Vaiko gimimo liudijimą.

2. Dokumentus, patvirtinančius duomenis apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą (jei vadovaujantis priėmimo tvarka primenybė gali būti teikiama).

 

Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas); pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos; duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą; duomenys apie tėvus (globėjus).

 

Už centralizuotą vaikų priėmimą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes įstaigoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Siderevičienė. 

 

Pastaba: pateikusieji prašymą, informaciją apie vaiko vietą eilėje, laisvas vietas įstaigoje, kitą informaciją gali gauti ir interneto svetainėje http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai.

 

Vaiko priėmimui į Kauno sanatorinį lopšelį - darželį  „Pienė“ reikalingi šie dokumentai:

1. Vaiko gimimo liudijimas (jei prašymas buvo pildytas internetu, kitoje įstaigoje ar kt.).

2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a).
3. Dvišalė Ikimokyklinio ar Priešmokyklinio ugdymo sutartis, pasirašyta vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos direktoriaus.
4. Vaikams, kurie gali turėti specialiųjų ugdymosi poreikių, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.
    5. Dokumentus, patvirtinančius duomenis apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą (jei vadovaujantis priėmimo tvarka primenybė gali būti teikiama).