Vaikų priėmimas

VAIKŲ PRIĖMIMO INFORMACIJA

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vaikai į Kauno ikimokyklines įstaigas yra priimami centralizuotai.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. priėmimas į įstaigą vyksta vadovaujantis 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-456 patvirtintu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, 2020 m. birželio 30 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 35-142 Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2020-2021 mokslo metais.

 

Norintys pateikti prašymą, gali tai padaryti prisijungę adresu https://idarzeli.kaunas.lt

Pageidaujantys pateikti prašymą Kauno sanatoriniame lopšelyje-darželyje  „Pienė“, atvykę į įstaigą pateikia:

1. Vaiko gimimo liudijimą.

2. Dokumentus, patvirtinančius duomenis apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą (jei vadovaujantis priėmimo tvarka primenybė gali būti teikiama).

 

Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas); pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos; duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą; duomenys apie tėvus (globėjus).

 

Už centralizuotą vaikų priėmimą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes įstaigoje atsakinga laikinai einanti direktoriaus pareigas Inga Gogelienė. 

 

 

Vaiko priėmimui į Kauno sanatorinį lopšelį-darželį  „Pienė“ reikalingi šie dokumentai:

1. Vaiko gimimo liudijimas arba gimimo išrašas (jei prašymas buvo pildytas internetu, kitoje įstaigoje ar kt.).

2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (elektroninė forma Nr. 027-1/a).
3. Dvišalė Ikimokyklinio ar Priešmokyklinio ugdymo sutartis, pasirašyta vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos direktoriaus.
4. Vaikams, kurie gali turėti specialiųjų ugdymosi poreikių, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.
   5. Dokumentus, patvirtinančius duomenis apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą (jei vadovaujantis priėmimo tvarka primenybė gali būti teikiama).