Mokestis už darželį

      Maitinimo paslaugų teikimo  ir  ugdymo reikmių įkainiai Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:

Grupės Maitinimo paslaugos (Eur) Ugdymo reikmės (Eur)

Iš viso (Eur)

Lopšelio grupės vaikai 2,06 0,58 2,64
Darželio grupės vaikai 2,32 0,58 2,90
Priešmokyklinės grupės vaikai 2,32 - 2,32
     Atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatomas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-113; Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-38 nuo 2017 m. kovo 1 d. pakeistais 9.7. ir 11 tvarkos aprašo punktais bei 2017 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. T-705 pakeistu 9.2. punktu.

 ***

    
 
       Mokant atlyginimą už paslaugas (įmoką už darželį), nurodomas:
Gavėjas                Kauno sanatorinis lopšelis - darželis „Pienė“
Gavėjo kodas      191642154
Gavėjo bankas    AB DNB bankas
Sąskaita               LT43 4010 0425 0009 0412
Mokėtojo kodas  Vaiko kodas, nurodytas mokėjimo kvite
Paskirtis              Vaiko, kuriam suteiktos paslaugos, vardas, pavardė
      Prašome sumokėti iki einamojo mėnesio 23 d.
 

 ***