Ugdymo proceso organizavimas, pasiekimų bei pažangos vertinimas

       Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Ikimokyklinio ugdymo programos gaires, vaikų ugdymosi pasiekimai vertinami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014).

        Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“.

        Įgyvendinat ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo procese taikomi lauko pedagogikos elementai.

           Vaiko ugdymo(si) pasiekimų bei pažangos vertinimo tvarka

Eil. Nr. Vertinimo proceso dalyviai Vertinimo būdai Laikas Fiksavimo forma Pastabos
1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai Ugdytinių stebėjimas natūralioje kasdieninėje veikloje, kitų veiklų metu, pokalbiai su ugdytiniu, kūrybos darbų analizė, vaizdo įrašai, nuotraukos Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, vertinimas atliekamas per 12 mėn. Vertinimo lentelė, ugdytinių darbų aplankai (dailės ar rankų darbai, vaikų sukurti pasakojimai, eilėraščiai, užduotėlės ir pan.), nuotraukos, vaizdo ar garso įrašai Pateikiama anketa tėvams*
Rugsėjospalio mėn.
Sausio mėn. Vertinimo anketoje fiksuojami pasiekimai ugdytinių, kurių ugdymo(si) rezultatai kelia nerimą**
Gegužės mėn.
2. Ugdytiniai Diskusijos, pokalbis po žaidimo ar kt. veiklos apie tai, kaip sekėsi Nuolat Vaikų mintys, užrašai ant vaikų darbų, savaitės planai Atsižvelgiama fiksuojant pasiekimus vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo lentelėje
3. Ugdytinių tėvai Individualūs pokalbiai, diskusijos Nuolat Nefiksuojama
Anketinė apklausa Pagal pedagogų poreikį Anketa
4. Muzikos pedagogas, kūno kultūros pedagogas, logopedas ar kt. specialistai Specialistų atsiliepimai apie vaiko ugdymo(si) pasiekimų rezultatus Pagal pedagogų poreikį Nefiksuojama
5. Vaiko gerovės komisija Stebėjimas, diskusija, konsultacijos su specialistais ar socialiniais partneriais Pedagogui pateikus užpildytą stebėjimo kortelę*** Vaiko gerovės komisijos protokolai

* naujai atvykusiam vaikui individualiai pildoma „Adaptacijos anketa“;

** atsižvelgiama į Pasiekimų aprašo dalį „Susirūpinimo ženklai, informuojantys apie kitokio ugdymo(si) poreikį“;

*** Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) pedagogoinių, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo specialiojo ugdymosi skyriaus tvarkos aprašo 1 priedas.