Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371081&p_query=&p_tr2=

Valstybinė švietimo 2013 - 2022 metų strategija https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/451_f91e8f0a036e87d0634760f97ba07225.pdf

Geros mokyklos koncepcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b707c8205d3111e69415b10fee72c487,

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

 

 

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos pranešėjų įstatymas (toliau – Įstatymas) reglamentuoja asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

  • atsiųsdamas pranešimą paštu (adresu Birutės g. 9, LT-45319 Kaunas). Ant voko būtina žyma „PRANEŠIMAS PAGAL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ“;
  • el. paštu

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią formą 

Įstaigos vadovo patvirtintas vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

PASTABA: vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant apginti asmeninius interesus.